Biserica Belvedere

Duminica a 4-a din Post – Duminica Sfântului Ioan Scărarul

Vindecarea fiului lunatic

(Vindecarea fiului lunatic)

“Şi I-a răspuns Lui unul din mulţime: Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care are duh mut. Şi oriunde-l apucă, îl aruncă la pământ şi face spume la gură şi scrâşneşte din dinţi şi înţepeneşte; şi am zis ucenicilor Tăi să-l alunge, dar ei n-au putut.

Iar El, răspunzând lor, a zis: O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l la Mine.

Şi l-au adus la El. Şi văzându-L pe Iisus, duhul îndată a zguduit pe copil, şi, căzând la pământ, se zvârcolea spumegând. Şi l-a întrebat pe tatăl lui: Câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns: din pruncie. Şi de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă. Dar de poţi ceva, ajută-ne, fiindu-ţi milă de noi.

Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Şi îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi: Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele.

Iar Iisus, văzând că mulţimea dă năvală, a certat duhul cel necurat, zicându-i: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el! Şi răcnind şi zguduindu-l cu putere, duhul a ieşit; iar copilul a rămas ca mort, încât mulţi ziceau că a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat, şi el s-a sculat în picioare.

Iar după ce a intrat în casă, ucenicii Lui L-au întrebat, de o parte: Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.

Şi, ieşind ei de acolo, străbăteau Galileea, dar El nu voia să ştie cineva. Căci învăţa pe ucenicii Săi şi le spunea că Fiul Omului se va da în mâinile oamenilor şi-L vor ucide, iar după ce-L vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înţelegeau cuvântul şi se temeau să-L întrebe.”

Sfânta Evanghelie după Marcu 9, 17-32

(Predica de pe munte – Fericirile)

“Şi mulţimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.

Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.

Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.

Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea.

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi.”

Sfânta Evanghelie după Matei 4, 25; 5, 1-12


Ce sunt Fericirile?

Alături de cele zece porunci, Mântuitorul a lăsat creştinilor nouă îndemnuri prin care se împlineşte Legea pentru desăvârşirea morală. Aceste nouă recomandări nu au fost date sub forma unor interdicţii sau porunci, ci drept „fericiri“, fiindcă ele se potrivesc cu smerenia şi blândeţea Domnului Hristos. Pe de altă parte, cele nouă fericiri sunt atât de potrivite cu dorinţele sufletului doritor de mântuire, încât, doar auzindu-le, eşti îndemnat să le îndeplineşti. În acest sens, Sf. Ap. Iacov numeşte Legea Noului Testament „legea cea desăvârşită a libertăţii“.

În numeroasele cuvântări pe care le-a susţinut în faţa mulţimilor, Mântuitorul a prezentat fericirea şi desăvârşirea împreună, acestea fiind într-o strânsă legătură. Nimeni nu poate fi cu adevărat fericit fără a fi desăvârşit, iar cel care dobândeşte desăvârşirea morală are parte şi de fericire. De aceea, fiecare fericire conţine mai întâi învăţătura sau îndemnul, apoi răsplata care se dobândeşte pentru împlinirea recomandării.

Astfel, Fericirile pot fi definite ca nouă căi pe care creştinul se cuvine să le urmeze pentru a ajunge la fericirea veşnică, sau cele nouă virtuţi prin care putem dobândi fericirea.

Fericirile au fost rostite ucenicilor şi oamenilor care-L ascultau pe Domnul, dar au fost adresate tuturor celor de mai târziu. Mântuitorul a formulat fericirile nu doar pentru ucenici, ci le-a recomandat tuturor oamenilor care-L ascultau, fără a face deosebire. Domnul nu a zis:„Fericiţi sunteţi voi, ucenicii Mei, dacă sunteţi săraci cu duhul“, ci a zis: „Fericiţi cei săraci cu duhul“. Când i-a fericit pe ucenici că vor fi prigoniţi şi alungaţi şi că vor suferi chinuri groaznice,S-a adresat nu numai ucenicilor, ci tuturor celor care vor săvârşi aceleaşi fapte, asemenea ucenicilor Săi.

(ziarullumina.ro)


Pocăința este împăcarea cu Dumnezeu prin practicarea virtuților potrivnice păcatelor cărora omul s-a făcut până atunci părtaș.” (Sfântul Ioan Scărarul)

„Fiecare zi în post trebuie să fie o nouă treaptă care ne urcă spre cer şi ne apropie de Învierea lui Hristos.” (Părintele Ilie Cleopa)


Sfântul Ioan Scărarul (30 martie)

Duminica a 4-a din Postul Mare este închinată Sfântului Ioan Scărarul. Cine este Sfântul Ioan Scărarul? Este omul care a trăit şi a scris “Scara Raiului”, care a trăit suişul omului din iad până în cer, până în rai.

Sfântul Ioan Scărarul a trăit între anii 579 şi 649, petrecând viaţa călugărească mai întâi în ascultare de duhovnic, apoi timp de 40 de ani, viaţă retrasă, de linişte şi rugăciune. Numai după această lungă nevoinţă a primit să fie stareţ al Mănăstirii Sinai, timp în care a scris cartea „Scara”.

După cum arată însuşi titlul acestei lucrări, ea prezintă viața în Hristos ca un suiş duhovnicesc. Scara sa are treizeci de trepte, de la lepădarea de lume şi până la unirea celor trei virtuți teologice: credința, nădejdea si dragostea.

În cuvinte simple, dar cu un conţinut foarte adânc, Sfântul Ioan Scărarul ne arată lupta duhovnicească din suflet, din minte şi din inimă a celui care se străduieşte să urce spre Dumnezeu prin împlinirea poruncilor dumnezeieşti, prin curăţirea de patimi. Vedem cum o virtute duce către alta, pe măsură ce omul se înalţă din ce în ce mai sus şi în final ajunge la acea înălţime unde sălăşluieşte cununa virtuţilor, care este numită „iubirea creştină”. În carte, Sfântul Ioan arată desluşit cum se trece de la un pas la următorul.

Fiecare virtute hrăneşte sufletul omului, îl face fericit, coboară în sufletul său odihna dumnezeiască, cerească. Fiecare virtute trăieşte prin alta. Şi atunci când o virtute se sălăşluieşte în sufletul omului, toate celelalte vor urma, toate încet-încet de la ea vor proveni şi se vor dezvolta prin ea şi împreună cu ea.

În lucrarea sa “Scara”, se vede că Sf. Ioan a scris cum a trăit şi a trăit cum a scris. De aceea, în duminica a patra din Postul Sfintelor Paşti, el este pomenit ca „scară“ sau întăritor al celor ce se nevoiesc şi urcă sau sporesc duhovniceşte, atât prin pilda vieţii, prin scrisul său, cât şi prin rugăciunile pentru cei ce se luptă duhovniceşte să-şi zidească propria Scară; el este o făclie şi o  bună călăuză duhovnicească postitorilor în urcuşul lor spre Înviere, spre Lumina Sfintelor Paşti. Amin.

(Preafericitul Părinte Daniel, Sfântul Iustin Popovici, ÎPS  Nicolae Condrea)


Războiul cel nevăzut

Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.” (Marcu 9, 29)

Mântuitorul Însuși ne poruncește să postim. Fiecare post de care ne vorbește Sfânta Scriptură este strâns legat de Dumnezeu Însuși. Fiecare postire a poporului arăta frângere a inimii pentru păcatul care îl depărtase de Dumnezeu și chema iar la el.

Să nu cârtim, așa cum fac mulți, spunând că Moise și Ilie erau oameni neobișnuiți, cu care nu semănăm deloc, și că ceea ce au săvârșit ei nu ne e accesibil nouă. Deși nu suntem sfinți, așa cum sunt ei, și nici nu ne-a fost menită o slujire deosebită, totuși Iisus Hristos ne-a adresat tuturor chemarea la întâlnirea cu Dumnezeu, la împărtășirea cu El, la ascultarea față de El.

Dumnezeu a iubit lumea – nu doar pe unii oameni, ci lumea întreagă, și această lume suntem noi. Pecetea morții și jertfei lui Hristos este pusă asupra noastră, a tuturor, fără vreo excepție, fiindcă la Dumnezeu nu este părtinire.

Acesta este singurul nostru drept, drept al tuturor. Hristos a murit ca să ne facă părtași ai Împărăției și slavei Sale. El ni L-a împărtășit și pe Tatăl Său zicând: La Tatăl Meu și Tatăl vostru. Prin această chemare către Tatăl, El ne-a deschis calea către El și intrarea la El.

Postul și rugăciunea, care sunt strâns legate între ele, completându-se reciproc, ne ajută și ne sprijină pe această cale. Rănile noastre sunt adânci, metehnele noastre morale sunt îndărătnice, încercările nu ne slăbesc o clipă: să fim și noi stăruitori în lupta necontenită cu acel neam care nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Amin.

(din cartea Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu)


“Orice păcat constituie o cedare, orice patimă, o trădare, orice răutate, o înfrângere” (Sf. Iustin Popovici)

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iartă-mă pe mine păcătosul!


Călăuzire duhovnicească în săptămâna a 5-a a Postului

Între celelalte săptămâni ale Postului, săptămâna a 5-a ocupă un loc aparte prin cele două evenimente din cuprinsul ei: Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (miercuri seara) şi Denia Acatistului Bunei Vestiri (vineri seara).

Miercuri seara se citeşte întreg Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, care s-a citit în primele patru zile din prima săptămână a Postului Mare. Împreună cu Canonul se citeşte şi viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca, scrisă de patriarhul Sofronie al Constantinopolului.

Pricina pentru care s-au rânduit acestea, precum arată Sinaxarul Triodului, este că se apropie de sfârşit postul şi pentru ca oamenii să nu slăbească ostenelile şi luptele cele sufleteşti şi să nu părăsească vieţuirea cu nevoinţă şi smerenie. Sfântul Andrei Criteanul, prin istoriile Canonului cel Mare, pomenind faptele cele bune ale oamenilor drepţi, precum şi întoarcerea celor răi, face pe oameni mai viteji şi mai îndrăzneţi ca să stea împotriva vrăjmaşilor, iar Sfântul Sofronie, prin povestirea cea desfătată şi frumoasă a vieţii Cuvioasei Maria Egipteanca, de asemenea îi întăreşte şi-i îndeamnă spre Dumnezeu, ca să nu cadă şi să nu deznădăjduiască de sunt căzuţi în păcat, că mare este bunătatea şi milostivirea lui Dumnezeu faţă de cei ce se întorc cu tot sufletul de la păcatele făcute, precum se vede în viaţa Sfintei Maria Egipteanca.

Condacul Canonului cel Mare este un puternic îndemn la trezvie şi grija pentru răspunsul cel înfricoşat:Suflete al meu, suflete al meu, scoală! Pentru ce dormi? Sfârşitul se apropie şi te vei tulbura. Deşteaptă-te, dar, ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pretutindeni şi toate le plineşte.”

Vineri seara se săvârşeşte Denia Acatistului Bunei Vestiri, în chip sărbătoresc şi cu repetarea de mai multe ori a primului condac, anume alcătuit în cinstea acestei prăznuiri: “Apărătoare Doamnă, mulţumiri pentru biruinţă, izbăvindu-ne din nevoi aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne pe noi dintru toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te Mireasă, purururea Fecioară!” Acest condac ne aduce aminte de-a pururi şi ne dă încredere în ajutorul cel mare şi grabnic al Preacuratei împotriva tuturor vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Amin.

(Părintele Petroniu Tănase – Schitul Prodromu, Sf. Munte Athos)


Vindecarea fiului lunatic

În Duminica a 4-a din Postul Mare s-a citit din Evanghelia după Marcu istorisirea despre tămăduirea de către Iisus Hristos a copilului îndrăcit prin izgonirea duhului necurat care îi pricinuia nefericitului copil surzenia și muțenia: Duh mut şi surd, Eu îţi poruncesc: Ieşi din el şi să nu mai intri în el!

Să vedem însă cât de rău era demonul care îl chinuia pe copil. Tatăl copilului I-a spus Domnului că demonul, oriunde îl apuca pe acesta, îl arunca la pământ, încât nefericitul făcea spume la gură, scrâșnea din dinți și înțepenea tot. Așa s-a întâmplat și atunci când tatăl lui l-a adus la Mântuitorul. Când Domnul l-a întrebat pe tată ca și cum nu ar fi știut, deși ca Dumnezeu știa totul, de câtă vreme se întâmpla aceasta cu el, tatăl a zis că din pruncie și a adăugat că demonul  de multe ori l-a aruncat şi în foc şi în apă ca să-l piardă, rugându-L pe Domnul să Se milostivească de el și de copil și să-i ajute dacă poate. Iar Iisus i-a zis: De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede. Nefericitul părinte puțin credincios a strigat cu lacrimi:Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele. Vedeți ce putere pune Domnul pe seama credinței și credinciosului?Toate sunt cu putință celui ce crede, spune El. Credinciosul poate și demoni să izgonească, și boli să tămăduiască. În schimb, cât de neputincios și jalnic este necredinciosul! El nu poate nici pe sine să se stăpânească, nici păcatele nu poate să și le biruie, ci, ca un rob, le slujește și e chinuit de ele.

Întrucât nefericitul tată l-a adus pe fiul său îndrăcit mai întâi la Apostoli, iar aceștia nu au putut izgoni din el acel demon, L-au întrebat pe Domnul deoparte:Pentru ce noi n-am putut să-l izgonim? Domnul le-a dat răspunsul: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post. Iată cum laudă Domnul postul și rugăciunea. Iată temeiul evanghelic al postului. Și atunci, de ce oameni care spun că urmează Evangheliei au alungat din viața lor postul ca pe ceva nefolositor? Oare patimile și nelegiuirirle și îndrăciții de tot felul s-au înmulțit acum la noi nu tocmai fiindcă unii dintre creștini au rupt legătura cu Biserica și au respins, ca pe un lucru de prisos, rugăciunea și postul? Și trăiesc ca dobitoacele necuvântătoare, mânați numai de felurite pofte – iar unii, în răutatea lor, ca niște îndrăciți adevărați, năzuiesc spre fărădelegi de tot felul.

Da, oamenii de acest fel au ajuns la o asemenea înverșunare cumplită tocmai din pricina necredinței, neînfrânării, necurăției și a tuturor urmărilor pierzătoare ale necredinței acesteia. Să ne ținem cu toată inima de credință și de Biserica lui Dumnezeu – această singură arcă mântuitoare, ce izbăvește de potopul de foc care-i va atinge la vremea rânduită de Sus pe toți cei nelegiuiți. Să ne ținem de sfintele așezăminte ale Bisericii, care ne duc la mântuire, să ținem neabătut posturile și rugăciunile și să avem râvnă pentru sfintele slujbe. Diavolul, vrăjmașul mântuirii noastre, nu doarme, ci ca un leu răcnind umblă în jurul nostru, căutând pe cine să înghită (I Petru 5, 8) și pe cât de mulți i-a înghițit deja!

Postul și rugăciunea cu osârdie, cu smerenie, cu credință și cu dragoste sunt o armă puternică împotriva diavolului și împotriva tuturor patimilor care se luptă cu noi. Amin.

(Sfântul Ioan de Kronstadt)

Despre păcatele mici

O rugăciune mică poate deveni mare. La fel şi păcatul. Mulţi îşi pierd sufletul nu din cauza unor păcate mari, ci din cauza celor mici.

S‑a spus că pentru fiecare cuvânt vom da răspuns. Teme‑te să‑ţi permiţi glume proaste, să râzi nestăpânit, să vorbeşti în deşert şi să judeci. Ţine minte că atât cel care greşeşte, cât şi cel care judecă pe aproapele său sunt vinovaţi în faţa lui Dumnezeu.

A mânca un măr pare o faptă atât de mică, dar în Rai prin acest gest mărunt s‑a încălcat voia lui Dumnezeu. Păcatele mici sunt periculoase tocmai pentru că le considerăm neînsemnate. Dar o scânteie se preface într‑o flacără mare, şi aceste păcate mici ne pot face să pierdem fericirea veşnică. Prin mărturisire însă, gândul păcătos îşi pierde puterea şi nu mai ajunge să se materializeze în faptă.”

(Pr. Valentin Mordasov, duhovnicul de la Pskov – “Învăţături şi întâmplări minunate”)


Anunt pictura biserica